Một cách hữu ích và tinh nghịch để nhân rộng nhận diện Thương hiệu, chính là những mẫu sticker, có thể chứa thông tin về thương hiệu như: logo, slogan, thông tin chi tiết hoặc có thể dùng để dính lên các bề mặt nhằm hướng dẫn, chỉ dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm.